VỊNH THÀNH PHỐ MANG TÊN…

Sài gòn nay đổi “Phố Chí Minh”

Thiếu từ sợi chỉ tới cây đinh,

Hùng Vương Lê Lợi thành tôm tép,

Hồng Phong Lê Dũng hóa cá kình.

Cứt để bón phân còn đăng ký.

TỰ DO-HẠNH PHÚC  nghĩ mà kinh.

Ra rả mồm loa khen ngợi Đảng.

Bác, Đảng còn hôi quá cống sình.

Qua kinh Nhiêu Lộc thơm mùi Bác!

ĐỘC LẬP phen này thấy khiếp kinh.

Trần Nguyễn Diệu Nguyên

Đất Nước Tôi Giờ Đây

Nước tôi không có nhà tù,

Chỉ trại cải tạo mịt mù tối tăm.

Nước tôi vằng vặc trăng rằm,

Đảng thành mây phủ, tối sầm, tối đen.

Nước tôi dân sống như tiên,

Đói…

Người khô đét, gió liền thổi bay!!

Nước tôi đuổi Mỹ, đánh Tây,

Mà sao giặc đói dạ dày…thì thua?

Nước tôi tiến chậm như rùa,

Trăm năm sau vẫn, còn thua nước ngoài.

Thắp hương khấn với Phật Trời,

Sao cho thấy cuộc đổi dời nhanh hơn.

Trần Nguyễn Diệu Nguyên

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.