TRẠI TÙ NHỎ, TRẠI TÙ TO.

Trại giam cải tạo thả tù,
Về trong xã hội trại tù to hơn.

Tù từ manh áo miếng cơm,

Tù từ muốn bước ra đường phải xin,

Tù từ đứa bé tù lên,

Từ tấm hộ khẩu khai tên tội tù,

Tù từ cửa Phật, người tu

Tù từ Linh Mục, tù từ Ma Xơ.

Tù luôn nghĩa địa cồn mồ,

Già, trẻ, lớn, bé chẳng tha kẻ nào!

Nặng hơn Trại nhỏ lùa vào,

Đến khi hết tội lại vào tù to.

Xã hội nặng lối “Xin” “Cho”

Nhân dân làm chủ…”Xin” bò gối long,

Cán bộ đầy tớ nhân dân,

Muốn “CHO” cũng được muốn “KHÔNG” cũng tùy.

Nhiều khi không nén cười  phì,

TỰ DO, DÂN CHỦ chúng mi lạ đời.

Trần Nguyễn  Diệu Nguyên 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.