TƯỢNG BA CON KHỈ

The Monkeys

Hình từ internet

Anh ơi sao lại biếu tôi?

Tượng ba con khỉ con ngồi, con đi.

Mặc dù chẳng nói năng chi,

Một con bụm miệng, con thì bịt tai,

Một con bịt mắt cả hai,

Phải chăng anh bạn muốn tôi phải làm?

Sống trong chế độ tù giam,

Bụm miệng đừng chửi, chửi làm cái chi!

Nó nói thì bịt tai đi,

Nó làm kệ nó, mắt thì làm ngơ!

Xã hội này chẳng chữ ngờ,

Miệng chúng Mô Phật, bụng bồ dao găm.

Chuyện gì cũng bắt cũng giam,

Cũng ghép ” phản động” cũng ” làm tay sai” .

Thôi thì bịt mắt bụm tai!

Trần Nguyễn Diệu Nguyên 

DTQT.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.