LÒNG MẸ.

     Bạn đã có lần nghe Evan Lê trình bày Piano Dã-Thảo share trên facebook Quế Trần, Bây giờ DT được một Chị Bạn email Evan Lê đang dạo bản nhạc “Lòng Mẹ” Một tác phẩm Việt Nam thật tuyệt vời Tôn Vinh Mẹ. Mời bạn click vào linh dưới:

Evan Le Official  < Please click

 

Evan Le Official

A Tribute to Mothers | Tác Phẩm Tôn Vinh Mẹ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.