About

Hi Friends,

I’m Quế Trần, my pen name is Dã-Thảo, a retired person, I’m living in Australia. I have three children(a daughter + two sons), four grandchildren and three great grandchildren. I like reading, writing and gardening. English is not my mother tongue. My native language is Vietnamese. I’m trying my best to write this in English, so if I make a mistake please tell me, thank you.

DTQT

Chào Bạn,

Tôi là Quế Trần, bút hiệu Dã-Thảo, người già sống ở Úc. DT có ba con ( một gái + hai trai) bốn cháu ( hai nội, hai ngoại), ba cháu cố. DT thích đọc, viết văn và làm vườn. Tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của mình. Ngôn ngữ chính là tiếng Việt. DT cố gắng viết bằng tiếng Anh, vì thế cho nên nếu viết sai xin bạn cho Thảo biết. Cảm ơn.

DTQT