CHUYỆN BÊN MỸ.

Thưa Bạn Đọc,

     File này Dã-Thảo nhận được từ một anh bạn bên Mỹ vì anh là người ủng hộ TT Trump, mà Thảo cũng là một trong những người ủng hộ TT Trump mặc dầu DT không phải là công dân Mỹ. DT ủng hộ TT Trump vì ông là một người Cha tuyệt vời nên các con ông không có một ai bị hư hỏng trụy lạc, xì ke ma túy, rượu chè cờ bạc vì sự giàu sang phú quý của gia đình, mà còn thay ông điều khiển cả sự nghiệp đồ sộ của Cha, để ông ra lo việc nước. Ông là một người, nói theo kiểu Việt Nam mình thì đúng là: “Đàn ông, trước phải biết trị gia, sau đến trị quốc rồi mới bình thiên hạ”. Không biết Bạn thì sao chứ DT phục TT Trump hết mình. Bài viết bằng Anh Ngữ dưới đây DT không biết xuất xứ từ báo nào, chỉ biết là báo cáo thường niên của Tòa Bạch Ốc. Bài dịch thấy ở cuối bài chỉ để ba chữ viết tắt NTT. Thấy có để Xin chuyển tiếp thông điệp này cho tất cả thân hữu nên DT trân trọng chuyển tiếp. Cảm ơn NTT.  (DT có sửa kiểu chữ cho trùng hợp với website của mình.)

Thân mến,

DTQT. 16/08/2018.

Trump’s salary

      On Friday, the Trump administration released their annual report to Congress on White House Office Personnel. It includes the name, status, salary and position title of all 377 White House employees.  The report also said that Trump decided not to take a dime of his salary; instead he donated it to an amazing cause! See below.

     The report also showed that President Trump is far better at saving money than Obama was. The total annual White House salaries under Trump are $35.8 million vs. $60.9 million under Obama, a savings of $25.1 million. Here are some other key findings:

     There are 140 fewer employees on White House staff under Trump than under Obama at this point in their respective presidencies. 

     Thirty-nine fewer staffers are also dedicated to The First Lady of the United States (FLOTUS). Currently, there are only five staffers dedicated to Melania Trump vs. forty-four staffers who served Michelle Obama (FY2009)

     However, it’s what the report said Trump did with this salary that has everyone talking. Instead of taking his salary, Trump donated all $400,000 to the Department of the Interior where it will be used for construction and repair needs at military cemeteries! AMAZING! It’s so great to have a President who loves our brave military men and women so much!

     Oh, and where’s the media coverage of this? That’s right, they don’t cover anything decent that the President does…

BUT WE WILL!

PLEASE, PASS THIS MESSAGE ON TO ALL YOUR EMAIL PALS AND OTHERS!

TOGETHER, WE’LL GET THE MESSAGE OUT.

     Vào ngày thứ Sáu, chính quyền Trump công bố báo cáo thường niên của họ về Nhân sự Tòa Bạch Ốc. Nó bao gồm các tiêu đề tên, tình trạng, tiền lương và chức vụ của tất cả 377 nhân viên Nhà Trắng. Bản báo cáo cũng nói rằng Trump quyết định không lấy một xu tiền lương của mình; thay vào đó ông tặng nó cho một mục tiêu đáng kinh ngạc! Xin xem bên dưới. 

      Bản báo cáo cũng cho thấy Tổng thống Trump tiết kiệm nhiều tiền hơn so với tiền nhiệm Obama. Tổng số tiền lương cho nhân viên của Nhà Trắng dưới thời Trump là 35,8 triệu $ so với 60,9 triệu $ dưới thời Obama, tiết kiệm cho ngân sách quốc gia 25,1 triệu $. Dưới đây là một số kết quả quan trọng khác: 

      Có 140 nhân viên dưới Trump ít hơn dưới thời Obama vào thời điểm này trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Ba mươi chín nhân viên ít hơn cũng được dành riêng cho Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ (FLOTUS). Hiện nay, chỉ có năm nhân viên dành riêng cho Melania Trump so với bốn mươi bốn nhân viên phục vụ Michelle Obama (2009) 

     Tuy nhiên, đó là những gì báo cáo cho biết Trump đã làm với số lương của ông. Thay vì dùng tiền lương của mình, Trump tặng tất cả $ 400.000 để Sở Nội vụ, nơi nó sẽ được sử dụng cho nhu cầu xây dựng và sửa chữa tại nghĩa trang quân đội! KINH NGẠC! Thật tuyệt vời để có một vị tổng thống, người yêu mến quân đội dũng cảm của chúng ta và người phụ nữ rất nhiều! 

     Còn tin tức truyền thông về những điều này ở đâu? Đúng vậy, họ không bao giờ nói bất cứ điều gì tử tế của Tổng thống hiện nay

     Nhưng chúng ta sẽ phải nói!!!

     XIN chuyển thông điệp này CHO TẤT CẢ THÂN HỮU, PALS EMAIL VÀ QUEN BIẾT KHÁC CỦA BẠN!

NTT.Melania Trump