HỌC LẤY GƯƠNG SEN.

Tôi đi “cải thiện” kiếm ăn,

Đầu trơ đội nắng, thân lăn ao bùn.

Sợ chi rắn rết chui luồn,

Sợ chi mìn đạn vẫn còn dưới kia.

Bắt con rô, kiếm con trê,

Hái bè rau rút, nhổ bè khoai môn.

Xâm xấp bùn nhão đến trôn,

Cái của con giống ngậm bùn héo queo.

Vừa làm vừa nghĩ lung lao,

Sen kia đày đọa ở sâu ao bùn.

Ngoi lên khoe sắc khoe hương,

Còn ta thân phận vẫn đang tù đày.

Bùn nhơ chưa lấm cuộc đời,

Bền gan vững chí, vũng đời ngoi lên.

Ngoi lên mạnh mẽ ngoi lên,

Làm hoa sen nở ở trên vũng bùn.

Trần Nguyễn Diệu Nguyên

Hoa sen trong hồ, Germany.