WHITE HOUSE RECEPTION for National African History Month.

Cùng Bạn Đọc,

     Mời Bạn xem thêm một video nữa của TT Trump at the White House for National African History month. Posted by Fox Business.

Thân mến,

DTQT. 23/02/1019

hoa lan 25

Advertisements