TƯỢNG BA CON KHỈ

The Monkeys

Hình từ internet

Anh ơi sao lại biếu tôi?

Tượng ba con khỉ con ngồi, con đi.

Mặc dù chẳng nói năng chi,

Một con bụm miệng, con thì bịt tai,

Một con bịt mắt cả hai,

Phải chăng anh bạn muốn tôi phải làm?

Sống trong chế độ tù giam,

Bụm miệng đừng chửi, chửi làm cái chi!

Nó nói thì bịt tai đi,

Nó làm kệ nó, mắt thì làm ngơ!

Xã hội này chẳng chữ ngờ,

Miệng chúng Mô Phật, bụng bồ dao găm.

Chuyện gì cũng bắt cũng giam,

Cũng ghép ” phản động” cũng ” làm tay sai” .

Thôi thì bịt mắt bụm tai!

Trần Nguyễn Diệu Nguyên 

DTQT.