RÈN NUNG Ý CHÍ

Bên rừng ríu rít tiếng chim ca,           bare tree B

Thác chảy tuôn tuôn lụa mượt mà,

Tự do ong, bướm đường bay nhảy,

Chỉ mang xiềng xích có mình ta.

Đường đi lên dốc, dốc cheo leo,

Ý chí rèn nung, ý chí cao.                                  bare tree A

Đạp bằng sóng dữ, cờ tung gió,

Mòn hao khí lực, chí chẳng hao!

Cho dầu xích xiềng còn xây bủa.

Có ngày ta bẻ gãy cờ sao!

Mười Thương,

Một thương, sạch cửa sạch nhà,

Hai thương, tố khổ chẳng tha kẻ nào,

Ba thương, máu nhuộm cờ sao,

Bốn thương, Văn Hóa đảng đào lổ chôn,

Năm thương, đảng biết lòn trôn,

Sáu thương, đất nước đảng buôn tựa bèo,

Bảy thương, đảng ngu như heo,

Tám thương, đảng giống Chí Phèo y chang!

Chín thương, lý luận cua ngang,

Mười thương, cả lũ xếp hàng đem băm.

Trần Nguyễn Diệu Nguyên