HỎI ĐẢNG

Trường Sơn máu nhuộm đỏ cây,

Mà sao Bác cứ giả ngây, giả mù?

Xác khô trong những trại tù, 

Sao Đảng vẫn cứ giả ngu giả đần?

Chính quyền đảng nói vì dân,

Sao một cân gạo dân lần không ra?

Chính sách đảng nói thứ tha,

Chồng, bắt cải tạo, cửa nhà tang hoang.

Đảng hứa đưa dân giàu sang,

Sao dân thiếu áo, không còn khố đeo?

Mác Lê Nin Bác Đảng theo!

Giờ thì sụp đổ mốc meo cả rồi!

Đảng còn bám lấy không thôi,

Để dân cùng khổ ngước trời kêu than.

Nếu Đảng là của nhân dân,

Xin Đảng thắt cổ, dân mừng Đảng ơi!

luom rac de song o VN

Dân Nghèo lượm rác kiếm sống

Trần Nguyễn Diệu Nguyên