THE DOMINO AFFECTED.

Mời bạn xem The Domino có thể làm ngã một Domino có một cở lớn gấp đôi. 29 Dominoes có thể làm ngã cả một tòa lâu đài. Mời bạn click vào link dưới để nhìn một thí nghiệm 

The Domino Effect – How Little Things Can Make A Big Difference

A Domino can knock down another twice its size.  29 Dominoes could knock down the Empire State Building.