NGUYỄN TẤN DŨNG – TỬ TÙ GIAM LỎNG

Ngày mai là 30/04 rồi, một ngày thật xấu và thật quá đau buồn cho người miền Nam Việt Nam chúng ta. Xin phép Phan Huy cho Dã-Thảo reblog post này, DT muốn góp một tay trên trang website của Phan Huy để biểu tình chống bọn csVN bạn nhé!
DTQT.

THƠ PHAN HUY MPH

Khi đảng vẹm đã đến thời mạt vận
Lũ vượn người hóa súc vật hai chân
Càng dã man và tiếp tục giành ăn
Đưa đến cuộc tranh quyền heo với chó.

Heo tể tướng xứ Cà mâu sừng sỏ
Lộng đảng quyền thao túng hết Trung ương
Loạn kỷ cương điên đảo cả chính trường
Đem con gái gả cho dòng “ngụy” tặc.

Ai cản lối ngăn đường đều bị giết
Ngựa quí vì diệt khẩu phải qui tiên
Gấu Quảng nam đòi hốt cũng theo liền
Gươm quyền lực treo trên đầu gian đảng.

Vua chó Lú thật vô cùng hốt hoảng
Đành lui quân tránh tổn thất thương vong
Sai sứ sang xin Hán đế rủ lòng
Ban bửu bối khử trừ con Heo chúa.

Tập hoàng đế vẽ bùa Hai bốn bốn*
Rồi thân hành ngự giá đến Giao châu
Trước động viên an ủi Chó…

View original post 194 more words