MY LITTLE GIRL.

My little girl  < Xin click ở đây.

Cùng bạn đọc thân mến,IMG_100672253158823

     Bài thơ nhỏ này đã đăng trong CARESS OF THE MOON, ấn hành năm 1997 by The International Library of Poetry, in tại Úc do Australian Print Group, Maryborough, Victoria. Gồm có 429 trang A4, kể cả các trang đăng tiểu sử tác giả và chỉ dẫn để tác giả có thể tìm thấy bài thơ của mình ở trang nào. Tập thơ, tổng cộng hai ngàn năm trăm chín mươi chín tác giả (2599),  có bao nhiêu tác giả có bấy nhiêu bài thơ, “My Little Girl” của Dã-Thảo nằm ở trang 111. Xin giới thiệu cùng Bạn Đọc.

DTQT.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.