LỜI HÙNG VƯƠNG

Dear Phan Huy,

Có một bà bạn email cho DT một file:

“Hình Ảnh VN Ngày Nay”,
có tấm ảnh như “ri nè”:

Xe Đưa Xác.
Bây giờ, DT đọc tám câu, năm chữ, của PH, thấy:
“Có xác ma bó chiếu,
Xe thồ chở đem chôn,
Còn hình này cũng vậy,
Cũng chỉ mấy ngày qua.
Thấy có sự giống nhau,
Nên Dã-Thảo reblog,
Cho bạn đọc cảm thông”

DTQT.

xe-dua-xac

THƠ PHAN HUY MPH

Không chỉ hai xác ma
Bó trong manh chiếu rách
Cưỡi xe qua Sơn La
Trong mấy ngày vừa qua

Có đến chín mươi triệu
Cái gọi là thây ma
Cầu an và hưởng thụ
Trên khắp đất nước ta.

http://fdfvn.wordpress.com

CÙNG MỘT BLOGGER:

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.