RÈN NUNG Ý CHÍ

Bên rừng ríu rít tiếng chim ca,           bare tree B

Thác chảy tuôn tuôn lụa mượt mà,

Tự do ong, bướm đường bay nhảy,

Chỉ mang xiềng xích có mình ta.

Đường đi lên dốc, dốc cheo leo,

Ý chí rèn nung, ý chí cao.                                  bare tree A

Đạp bằng sóng dữ, cờ tung gió,

Mòn hao khí lực, chí chẳng hao!

Cho dầu xích xiềng còn xây bủa.

Có ngày ta bẻ gãy cờ sao!

Mười Thương,

Một thương, sạch cửa sạch nhà,

Hai thương, tố khổ chẳng tha kẻ nào,

Ba thương, máu nhuộm cờ sao,

Bốn thương, Văn Hóa đảng đào lổ chôn,

Năm thương, đảng biết lòn trôn,

Sáu thương, đất nước đảng buôn tựa bèo,

Bảy thương, đảng ngu như heo,

Tám thương, đảng giống Chí Phèo y chang!

Chín thương, lý luận cua ngang,

Mười thương, cả lũ xếp hàng đem băm.

Trần Nguyễn Diệu Nguyên

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.