ĐẤT NƯỚC MÌNH…

Mời bạn nghe thơ…

Để thấy nỗi đau mất nước mất nhà, 

Buồn như thế đó.

Sắp hết năm rồi, thêm một tuổi nữa,

Vẫn thấy mình như, 

Đứng yên một chỗ chẳng tiến chút nào.

Thì bảo làm sao

Nước nhà không nghiên ngửa, chẳng đảo điên!

Tham quan cướp đoạt,

Rồi chính quyền, từ trên thi nhau chạy…

Chạy theo Mỹ Ngụy??? 

Sao không thấy ai chạy theo Tàu nhỉ???

Nghĩ cũng nực cười

Và cũng tủi thân mất nước mất nhà.

DTQT. 16/01/2018.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.