NGHỀ ĐẦY TỚ NHÂN DÂN.

Phan Huy ơi, nói chi mà đúng rứa!
Đầy tớ “Nghề”, ở Việt Nam có khác,
Xếp hàng trao phong bì “Mua” tiền bạc!
Để ăn trên ngồi trước, chẳng dễ đâu!
Nhất định là không dễ mời bạn nghe,
Phan Huy bạn xưa kể chuyện Việt Nam,
Biết bao giờ mới thoát khỏi cơ hàn,
Khi lớp trẻ chỉ muốn làm đầy tớ!!!
DTQT, 01/03/2018

THƠ PHAN HUY MPH

Xứ sở tôi có một nghề ăn khách
Nghe thì hèn mà hiễn hách vô song
Thiên hạ chen nhau gối mỏi lưng còng
Gia nhập đảng để làm nghề đầy tớ

Cũng không phải dễ đâu mà tưởng bỡ
Phải ba đời bần cố được sưu tra
Liệt sĩ, anh hùng, con ông cháu cha
Mới diễm phúc vào mắt xanh của đảng

Nhưng khi đã trở thành người Cộng sản
Là con đường hoạn lộ rộng thênh thang
Bao ưu tiên đãi ngộ rất sẵn sàng
Anh đầy tớ cứ một đàng tiến bước

Chín mươi triệu chủ nhân đồng tiếp rước
Lo cho anh từ cơm nước xe lầu
Anh sẽ đi từ đứa bé chăn trâu
Lên tột đỉnh của công hầu khanh tướng

Trên danh nghĩa anh là người làm mướn
Với mỹ danh “đầy tớ của nhân dân”
Trong thực chất anh là ông…

View original post 107 more words

One thought on “NGHỀ ĐẦY TỚ NHÂN DÂN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.