TIẾNG VỌNG TỪ QUỐC NỘI VỀ CPQGVNLT.

     Đọc bài viết trên đây của Lê Bích Trâm, DT nhận thấy rất đúng. Chúng ta nên ủng hộ CPQGLT do Ông Đào Minh Quân lãnh đạo mới có hy vọng lật đổ csvn. Muốn viết nhiều nữa nhưng Lê Bích Trâm đã viết hết những suy nghĩ của DT rồi. Cảm ơn Bích Trâm.

One thought on “TIẾNG VỌNG TỪ QUỐC NỘI VỀ CPQGVNLT.

  1. Pingback: TIẾNG VỌNG TỪ QUỐC NỘI VỀ CPQGVNLT. – Đệ Tam VNCH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.