HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUANG VIÊN TỊCH TẠI HUẾ, THỌ 97 TUỔI.

Cùng các Bạn Phật Giáo,

     Qua trang blog của Trần Thị Nguyệt Mai, Dã-Thảo vừa đọc tin Trưởng Lão Hòa Thượng Thích-Trí-Quang đã viên tịch tại Chùa Từ Đàm Huế, lúc 9 giờ 45 phút tối, ngày 08/11/2019, nhằm ngày 12/10/ năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 97 tuổi. Xin phép Nguyệt Mai cho Dã-Thảo reblog file này gởi đến các Bạn trong và ngoài nước của DT. Thành thật cảm ơn Nguyệt Mai. 

     Nguyện Đem Lòng Thành Kính Cầu Xin Đức Từ-Bi Tiếp-Độ.
Nam-Mô Tây-Phương Cực-Lạc Thế-Giới Đại-Từ Đại-Bi Tiếp-Dẫn Đạo-Sư A-Di-Đà Phật.
Nam-Mô A-Di-Đà Phật.
Nam-Mô Quán-Thế-Ấm Bồ-Tát.
Nam-Mô Đại-Thế-Chí Bồ Tát.
Nam-Mô Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát.
Nam-Mô Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-Tát.

Con kính xin cầu nguyện cho Trưởng-Lão Hòa-Thượng Thích-Trí-Quang sớm về cõi Phật. Nam-Mô A-Di-Đà Phật.

Thành Kính Phân Ưu.

DTQT. 09/11/2019.
Sydney Australia.

Trần Thị Nguyệt Mai

HT Thích Tri Quang

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang, bậc cao tăng thạc đức của Phật Giáo Việt Nam thời hiện đại, một trong những nhà lãnh đạo khai sáng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vào đầu năm 1964, cũng là nhà phiên dịch và trước tác về Kinh, Luật, Luận và nhiều thể tài Phật Giáo, đã viên tịch tại Chùa Từ Đàm, thành phố Huế, vào lúc 9 giờ 45 phút tối ngày 8 tháng 11 năm 2019 (nhằm ngày 12 tháng 10 năm Kỷ Hợi), thọ thế 97 năm, theo Thông Báo của Hòa Thượng Thích Hải Ấn, Trú Trì Chùa Từ Đàm, Huế, cho biết vào sáng Thứ Sáu, ngày 8 tháng 11 năm 2019.
Được biết Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang đã về an trú tại Chùa Từ Đàm, Huế, mấy năm qua. Trước đó Hòa Thượng Thích Trí Quang từ Chùa…

View original post 2,121 more words

8 thoughts on “HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUANG VIÊN TỊCH TẠI HUẾ, THỌ 97 TUỔI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.