NGÀY QUỐC HẬN (Phan Huy – Mạc Phi Hoàng )

Cùng Bạn Đọc,

Tưởng Niệm. 

“Cho đến hôm nay lòng vẫn còn buồn,
Bốn mươi lăm năm, như mới hôm qua,
Ba mươi tháng tư, người người trốn chạy,
Không biết chạy đâu đây? để trốn tà”.

DTQT. 06/05/2020.

     Hôm nay Dã-Thảo vào thăm Phan Huy, đọc nhiều bài thơ của người bạn ngày xưa cùng lớp cùng trường, thấy có bài thơ: “Ngày Quốc Hận”, Dã-Thảo xin phép bạn hiền năm xưa để reblog lên trang nhà chia xẻ cùng Bạn Đọc.
     Phan Huy làm rất nhiều thơ và có dịch Truyện Kiều, Cung Oán Ngâm Khúc sang Anh Ngữ, Dã-Thảo xin giới thiệu cùng các Bạn, chắc chắn Bạn sẽ rất bằng lòng với tài dịch thuật của Phan Huy.

Thân mến,
DTQT. 06/05/2020

write-photo-5-dec.jpg Pensiviti

THƠ PHAN HUY MPH

Ngày Quốc Hận không riêng cho Miền Nam
Là nỗi đau chung của toàn dân
Ngày Quốc hận cả hai miền Nam Bắc
Là vết thương lòng của núi sông.

Ba mươi tháng tư- một Ngày Quốc Hận
Chiến xa khí tài Quốc tế đệ tam
Đội quân Vẹm nô đánh thuê Miền Bắc
Thô bạo hung tàn chiếm đóng Miền Nam

Miền Nam bấy giờ cả tin Miền Bắc
Dù sao cũng là nửa nước anh em
Hiệp ước ký rồi ai lo phần nấy
Chờ ngày thống nhất độc lập hoà bình

Miền Bắc bấy giờ sau bức màn sắt
Có biết là gì dân chủ tự do
Có biết gì là nhân quyền khai phóng
Ngoại trừ bác đảng, Trung quốc, Liên xô

Miền Bắc bấy giờ đời như trại lính
Chính sách ngu dân hủ hoá bần cùng
Đảng nắm hầu bao, đảng kèm đầu óc

View original post 297 more words

11 thoughts on “NGÀY QUỐC HẬN (Phan Huy – Mạc Phi Hoàng )

  1. Cảm ơn Dã Thảo đã khích lệ và giới thiệu.
    Cẩn thận giữ mình qua cơn dịch Tàu Cộng. Hy vọng sau đại nạn, nhân loại sẽ thức tỉnh, thế giới sẽ an lành, và chúng ta sẽ trở về trong một Việt Nam tự do không còn Cộng sản.

    Liked by 3 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.