THE FIFTH DAUGHTER

D,P,L,Q    Kính thưa bạn đọc,

     Đây là nguyên bản Anh ngữ của hồi ký “THE FIFTH DAUGHTER ” “NGƯỜI CON GÁI THỨ NĂM”, Dã-Thảo đã post lên, nhưng có lẽ vì lý do nào đó DT không thấy trên list của những bài đã post, nên bây giờ DT post lại và mời bạn ghé vào  đọc và chia xẻ với DT đoản hồi ký nhỏ này. Vui lòng bạn nhé. Thank you. DTQT.

Chua Cau HA 1

               The fifth daughter  <  Xin click ở đây.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.