NÓI VỚI ÔNG HỒ

Từ khi mười tám Vua Hùng 

Dựng nên bờ cõi, núi sông vững bền,

Giống nòi con cháu Rồng Tiên,

Đuổi quân xâm lược, giữ yên cõi bờ.

Nước Nam một giãi sơn hà,

Cùng chung một mẹ, cùng là anh em.

Một hôm Ông đến viếng đền,

Dặn bầy nô bộc giữ bền núi sông!

Vâng lời có Phạm văn Đồng,

Dâng cho Trung cộng biển đông Hoàng -Trường.*

Phía Bắc cắt bớt hiến luôn,

Giờ nghe Bản Giốc lòng buồn tái tê!

Chẳng qua Ông chỉ trò hề,

Làm thân quỉ đỏ, nặng thề Tàu, Nga.

Một lần tội chẳng thứ tha,

Đến khi gần chết vẫn là bất trung.

Ông đâu con cháu Vua Hùng,

Xuống thấu hỏa ngục vẫn sùng Mác Lê.

Trần Nguyễn Diệu Nguyên.

*Hai đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Hoàng Sa 

HoangSaislands10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.