TIẾNG VIỆT ĐỘC ĐÁO TUYỆT VỜI (Đinh Trọng Hiếu Sưu Tầm)

Cùng Bạn Đọc, 

Sáng nay thức dậy, nhận bài thơ này,

Của một người Bạn, ở mãi Saint Paul,

Gởi qua cho đọc, “Tiếng Việt Tuyệt Vời”

Thơ từ một người “Thi Sĩ Ẩn Danh”

Nhưng nhà nghiên cứu Dân Tộc Việt Học,

Ông Đinh Trọng Hiếu sưu tầm bài thơ,

Bài thơ tuyệt vời, tác giả “Không Tên”.

Mời Bạn cùng đọc, cảm ơn Trọng Hiếu.

Thân mến,

DTQT, 28/11/2019

Bài Thơ Tiếng Việt Độc Đáo, Tuyệt Vời. 

     Nhà nghiên cứu Dân tộc học và Việt học Đinh Trọng Hiếu từ Paris vừa gửi một bài thơ sưu tầm được. Không biết tác giả bài thơ là ai nhưng phải bái phục …

                                                           TIẾNG VIỆT TUYỆT VỜI

1-  Bài thơ gốc.

 Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời

Thú vui thơ rượu chén đầy vơi

Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc

Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi.

Qua lại khách chờ sông lặng sóng

Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người

Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng

Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.

 

2-  Ðọc ngược bài gốc từ dưới lên:

 Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha

Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa

Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược

Sóng lặng sông chờ khách lại qua

Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá

Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa

Vơi đầy chén rượu thơ vui thú

Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.

 

 3-  Bỏ hai chữ đầu mỗi câu trong bài gốc,

(ta được bài ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):

 Cảnh xuân ánh sáng ngời

Thơ rượu chén đầy vơi

Giậu trúc cành xanh biếc

Hương xuân sắc thắm tươi

Khách chờ sông lặng sóng

Thuyền đợi bến đông người

Tiếng hát đàn trầm bổng

Bóng ai mắt mỉm cười.

 

4-  Bỏ hai chữ cuối mỗi câu trong bài gốc,

đọc ngược từ dưới lên, ta được bài

(ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):

Mắt ai bóng thướt tha

Ðàn hát tiếng ngân xa

Bến đợi thuyền xuôi ngược

Sông chờ khách lại qua

Sắc xuân hương quyện lá

Cành trúc giậu cài hoa

Chén rượu thơ vui thú

Ánh xuân cảnh mến ta.

 

5-  Bỏ ba chữ cuối mỗi câu trong bài gốc,

(ta được bài tám câu x bốn chữ)

 Ta mến cảnh xuân

Thú vui thơ rượu

Hoa cài giậu trúc

Lá quyện hương xuân

Qua lại khách chờ

Ngược xuôi thuyền đợi

Xa ngân tiếng hát

Tha thướt bóng ai.

 

 6-  Bỏ ba chữ đầu mỗi câu trong bài gốc,

(đọc ngược từ dưới lên, ta được bài tám câu x bốn chữ).

 Cười mỉm mắt ai

Bổng trầm đàn hát

Người đông bến đợi

Sóng lặng sông chờ

Tươi thắm sắc xuân

Biếc xanh cành trúc

Vơi đầy chén rượu

Ngời sáng ánh xuân.

 

7–  Bỏ bốn chữ đầu mỗi câu trong bài gốc,

(ta được bài tám câu x ba chữ).

 Ánh sáng ngời

Chén đầy vơi

Cành xanh biếc

Sắc thắm tươi

Sông lặng sóng

Bến đông người

Ðàn trầm bổng

Mắt mỉm cười.

 

8-  Bỏ bốn chữ cuối mỗi câu trong bài gốc,

(đọc ngược từ dưới lên, ta được bài tám câu x ba chữ).

 

Bóng thướt tha

Tiếng ngân xa

Thuyền xuôi ngược

Khách lại qua

Hương quyện lá

Giậu cài hoa

Thơ vui thú

Cảnh mến ta./.

(KHÔNG BIẾT TÁC GIẢ)

Nhà Nghiên Cứu Đinh Trọng Hiếu sưu tầm.

canh dep

11 thoughts on “TIẾNG VIỆT ĐỘC ĐÁO TUYỆT VỜI (Đinh Trọng Hiếu Sưu Tầm)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.