LỜI CẢNH BÁO ỚN LẠNH (YouTube)

Cùng Bạn Đọc,

Mời Bạn nghe những bài bình luận trên các video này, Dã Thảo nghĩ rằng các Bạn sẽ đồng ý khi nghe, cũng như Thảo đã nghe, trong lúc lòng đang buồn vì những gì xãy ra trên thế giới.

Thân mến,

DTQT. 22/01/2021

Hai Chị Em in Jacksonville Florida.

3 thoughts on “LỜI CẢNH BÁO ỚN LẠNH (YouTube)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.