KHI CHẾT ĐẾN (Dã-Thảo)

KHI CHẾT ĐẾN.

Tôi thật sự không biết,

Phải làm gì, khi chết đến,

Nhưng có một điều khi nó đến,

Nếu tôi đã có chuẩn bị sẵn sàng,

Tôi nghĩ tôi sẽ mỉm cười,

Chuyện tự nhiên phải vậy,

Đâu có gì phải lo.

DTQT. 10/10/2020

**************************

WHEN DEATH COMES.

I really don’t know,

What to do, when death comes,

But one thing when it comes,

If I’m ready,

I think I’ll smile,

It’s natural,

There’s nothing to worry about.

DTQT.10/10/2020

24 thoughts on “KHI CHẾT ĐẾN (Dã-Thảo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.