Amazing Life Cycle Of The Monarch Butterfly (YouTube)

Cùng Bạn Đọc,

Dã-Thảo xin lỗi các Bạn vì file này DT có sự lẩn lộn, sai sót, đến hôm nay mới thấy được nên DT edit file này, mong các Bạn thứ lỗi.

Sau đây là cuộc đời xoay vần ngạc nhiên của những chú bướm mà khi còn nhỏ có lúc Dã-Thảo đã từng thử nuôi bướm, xem qua nhiều lần.

Thân mến, DTQT. 26/09/2021.

Reblogged from YouTube. 

11 thoughts on “Amazing Life Cycle Of The Monarch Butterfly (YouTube)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.