PHI NHUNG ĐỌC CHÚ ĐẠI BI (YouTube)

Cùng Bạn Đọc,

Mời Bạn xem video ca sĩ Phi Nhung trình bày trong khóa tu tại Chùa Giác Ngộ trong chương trình ca nhạc tại chùa, ở Việt Nam, Dã-Thảo nghe Phi Nhung hát “Lời Mẹ Ru” & đọc Chú Đại Bi thật hay và thật vô cùng xúc động, vừa nghe vừa khóc vì nghĩ đến Phi Nhung đã đi về bên kia thế giới. Chúc Bạn thân tâm thường an lạc.

Dã-Thảo đưa bài Chú Đại Bi vào đây để các Bạn có thể đọc theo.

A Di Đà Phật.

Thiên-thủ thiên-nhãn vô ngại đại-bi tâm đà la ni:

Nam-mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam -mô A lị gia bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tả. Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a lị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dưng, tát bà tát đá, na ma bà dà ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê lị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, đồ lô đồ lô, phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra da ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha, Tất ra tăng a mục khư gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết, tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà rị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a lỵ gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô mạn đà ra bạt đà giạ, ta bà ha. (3 lần)

Lời Mẹ Ru + Chú Đại Bi
Image result for tượng phật
Tượng Phật Thích Ca Ngồi Thiền

12 thoughts on “PHI NHUNG ĐỌC CHÚ ĐẠI BI (YouTube)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.