WALKING ON A STRANGE LAND.

Walking on a strange land  <Please click

Dear Reader,
     This prose, “Walking on a strange Land”, had landed in the “Westories-Peace”, An anthology of poetry and prose by NESB women. Published by NSW Liverpool Migrant Resource Centre in the year 2000*

     “I sowed a seed and I would like to see it grow. Since I’ve attended some writing workshops run by Marisa, I would not like to let her down. I have to show her the result of the seeds she has scattered in the land of my soul. She believed in me, helped me through many tasks, and now I present the flowers harvested from my rich soil.
     Thank you, Marisa, and I hope that I will have more flowers in the future for you to enjoy.”

DTQT.

*Bạn Đọc thân mến,
     Đoạn văn “Walking on a strange Land” của Dã-Thảo đã đăng trong “West stories-Peace”, An anthology gồm văn, thơ, của phụ nữ mà Anh Văn không phải là ngôn ngữ chính của họ, published by NSW Liverpool Migrant Resource Centre vào năm 2000.

     “Tôi gieo một hạt giống và tôi muốn thấy nó nẩy mầm. Từ lúc tôi dự những lớp viết văn do Marisa điều khiển, tôi không muốn cô thất vọng. Tôi muốn khoe cái kết quả mà cô đã gieo hạt vào mảnh đất tâm hồn tôi. Cô tin tôi, giúp tôi qua nhiều phần việc, và bây giờ tôi trình bày những bông hoa gặt hái được từ mảnh đất màu mở của tôi.
     Cảm ơn cô, Marisa, tôi hy vọng rằng tôi sẽ có thêm nhiều hoa nữa để cô thưởng thức”.

DTQT.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.