BÔNG HỒNG CÀI ÁO (Thiền Sư Thích Nhất Hạnh)

Cùng Bạn Đọc,

Mời Bạn nghe bài hát thật hay mà từ thuở còn rất trẻ Dã-Thảo đã vô cùng thương mến, và mỗi lần hát là mỗi lần xúc động vì Thảo mất Mẹ năm 19 tuổi và Em Kiến của Thảo mới 13. Xin chúc mừng các Bạn còn có Mẹ.

Thân mến,

DTQT. 29/01/2022.

11 thoughts on “BÔNG HỒNG CÀI ÁO (Thiền Sư Thích Nhất Hạnh)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.